Enter

Norge OSPAs påmeldinger åpner 21st May 2024

Kategoriene og kriteriene for de norske OSPA-ene er listet opp nedenfor.

Nominasjonene avsluttes den 27th August 2024.

De samme kriteriene gjelder for alle deltakerlandene. Vær oppmerksom på at det er viktig at alle kriteriene er dekket i innsendingen, ettersom dommerne kun kan gi poeng på grunnlag av den informasjonen som er oppgitt i innsendingen. Eksterne lenker og vedlegg er ikke tillatt.

For å hjelpe deg med å skrive en nominasjon, finner du et eksempel på en nominasjon her som gir deg en idé om hvordan en vellykket nominasjon kan se ut.

Fra og med 2024 vil vinnerbidragene i utvalgte kvalifiseringskategorier automatisk bli med i Global OSPA, som vil finne sted virtuelt i begynnelsen av 2025. Du finner mer informasjon her. Vinneren av Lifetime Achievement Award vil bli innlemmet i Security Hall of Fame. Du finner mer informasjon her.

Dommerne er ansvarlige for å kåre vinnere og finalister i hver kategori. Deres avgjørelse er endelig, og ingen korrespondanse vil bli inngått. OSPA forbeholder seg retten til ikke å tildele en bestemt kategori dersom omstendighetene gjør det nødvendig.

Vær oppmerksom på at nominasjonene vurderes ut fra kvaliteten på svarene. Svar som vurderes som for korte, vil ikke bli sendt inn til dommerne, og det gis ingen fordel til nominerte som deltar flere ganger i samme kategori.

Fremragende nytt sikkerhetsprodukt

Denne OSPA-prisen anerkjenner et enestående nytt produkt som er utviklet og implementert for å forbedre og øke sikkerhet, og som er blitt introdusert til sikkerhetsmarkedet i løpet av de siste 12 månedene. Kjernepunktet for det nye produktet er at det skal ha en markert effekt på økt sikkerhet, det vil si at det tilfører merverdi og har klart identifiserbare fordeler.

For å delta i denne kategorien, må du:

 1. Beskrive produktet og dets fremtredende egenskaper, samt innovative kvaliteter som gjør at produktet kan anses som nyskapende. (500 ord)
 2. Forklare hvordan produktet er spesielt utviklet for å etterkomme et markedsbehov, og vise hvordan produktet tilfører verdi. (500 ord)

Juryen vil se etter fremragende prestasjon når det gjelder:

 • Kreativitet og nyskaping i designprosessen
 • Produktets spesielle egenskaper
 • Produktets effekt på kunden eller markedet
 • Oppnådde fordeler
 • Hvordan produktet gir verdiøkning.

Fremragende politi-initiativ

Denne OSPA-prisen anerkjenner et initiativ fra offentlig eller kommunale organer som departementer, etater, politimyndigheter, særorganer, sikkerhetsmyndigheter eller direktorater som har utviklet en sikkerhetsplan eller oppsett som har positiv innvirkning på sikkerhetsmiljøet i Norge, og derigjennom ledet til en forbedring av sikkerheten.

For å delta i denne kategorien, må du:

 1. Beskrive initiativet og det sentrale formålet, og eventuelle nyskapende aspekter som har ført til at det ble vellykket. (500 ord)
 2. Vise hvordan initiativet gagner målgruppen med vekt på den betydningen som utvist ledelse eller partnerskap har for initiativets effekt. (500 ord)

Juryen vil se etter fremragende prestasjon når det gjelder:

 • Hvordan behovet for initiativet ble identifisert og hvilke behov som ble avdekket
 • Hvordan initiativet understøtter politiets eller myndighetenes sikkerhetsmål
 • Hvilke faktorer ved initiativet som muliggjør og understøtter godt lederskap og medarbeiderskap
 • Eksempler på forbedring i samarbeidet med viktige interessenter
 • Eksempler på oppnådde fordeler og hvordan de kan opprettholdes over tid.

Fremragende intern sikkerhetssjef/-direktør

Interne sikkerhetsledere kan fungere på forskjellige måter, som rådgivere for organisasjonen eller ved å være leder for en gruppe eller en avdeling. Uansett hvilken funksjon de har, anerkjenner denne kategorien de som gjennom sikkerhetsekspertise, forretningssans og/eller dyktig og innovativt lederskap har forvaltet sikkerhetsporteføljen på en bemerkelsesverdig måte. De som utfører fremragende arbeid er ledere og innovatører som setter en standard andre ønsker å følge.

For å nominere noen i denne kategorien, må du:

 1. Beskrive funksjonen til sikkerhetslederen og på hvilken måte han/hun har ledet endringer i organisasjonen, inkludert sikkerhetsvirkningen(e) på virksomheten i seg selv, og eventuelt eksterne interessenter. (500 ord)
 2. Gi opplysninger om verdier som sikkerhetslederen har skapt i virksomheten og den virkningen han/hun har hatt på sikkerhetsavdelingens arbeid. Uthev de spesielle lederkvalitetene som førte til forbedringen. (500 ord)

Juryen vil se etter fremragende prestasjon når det gjelder:

 • Hvordan utøvelsen av sikkerhetslederens funksjon har resultert i forbedringer på sikkerhet
 • Hvordan sikkerhetslederen har etablert og brukt relevante relasjoner (for å oppnå virksomhetens sikkerhetsmessige mål)
 • Hvordan sikkerhetslederen har påvirket virksomheten i vid forstand
 • Hvilke konkrete forbedringer eller mål som er oppnådd for mennesker, prosesser eller systemer som følge av sikkerhetslederens innsats

Fremragende sikkerhetskonsulent

Denne OSPA-prisen anerkjenner en sikkerhetsrådgiver/-konsulent (individ eller firma) som utviser enestående arbeid innen sikkerhetsrådgivning. Rådgivere spiller ofte en nøkkelrolle innen sikkerhet gjennom å tilby spesialkompetanse og innsikt som kan forme kvaliteten på tjenesten, produktet, systemet som tilbys eller utfordringen som skal løses. Prisen anerkjenner særskilte ferdigheter og måter disse er utnyttet og administrert på for å utbedre sikkerhetsstrategi og/eller -praksis.

For å nominere noen i denne kategorien, må du:

 1. Beskrive rådgiverens (eller firmaets) rolle og målsetting, og de viktigste faktorene som gjenspeiler fremragende arbeid. (500 ord)
 2. Beskrive hvordan sikkerhetsrådgiveren (eller firmaet) har utvist fremragende arbeid i form av for eksempel lederegenskaper, fokus på kunden, ved å skape merverdi eller på annen utmerket måte. (500 ord)

Juryen vil se etter fremragende prestasjon når det gjelder:

 • Hvordan rådgiveren har drevet ytelsen i sikkerhetsarbeidet fremover
 • Rådgiverens viktigste stryker, inkludert lederegenskaper
 • På hvilken måte rådgiveren har hatt positiv påvirkning på virksomheten som sådan
 • Eksempler på at rådgiveren har oppnådd resultater gjennom relevant relasjonsbygging
 • På hvilke måter sterk prestasjon og oppnådde mål gir varig effekt

Pris for livslang innsats

For å nominere noen i denne kategorien må du:

 1. Beskrive kandidatens karriere, inkludert viktige milepæler og fremtredende prestasjoner. (500 ord)
 2. Beskrive på hvilken måte innsatsen har vært fremragende og helt i tet gjennom karrieren. Videre, på hvilken måte kandidaten har inspirert andre til å prestere godt og bidratt til økt kvalitet og standard i sikkerhetssektoren. (500 ord)

Juryen vil se etter fremragende prestasjon når det gjelder:

 • Hvilken eller hvilke roller kandidaten har eller har hatt og rollenes betydning for sikkerhet.
 • Hvilke faktorer som gjør at kandidaten har utmerket seg.
 • På hvilke måter kandidaten har utøvd innflytelse på sikkerhetssektoren.
 • Eksempler på hvordan kandidaten har bygget effektive relasjoner med viktige interessenter.
 • Den samlede merverdi som kandidaten har bidratt til gjennom sin karriere.